GlobalSign Subscriber Agreement– Versie 3.7

Dit document is een vertaling van de oorspronkelijk Engelse tekst. De originele versie is te vinden op www.globalsign.com/repository/.  In het geval dat er een verschil in interpretatie bestaat tussen de vertaling en de originele Engelse versie, is de originele Engelse versie doorslaggevend.

LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR ALVORENS HET CERTIFICAAT DAT AAN U OF UW BEDRIJF IS UITGEGEVEN, TE GEBRUIKEN. DOOR DIT CERTIFICAAT AAN TE VRAGEN GAAT U AKKOORD MET EN BENT U GEBONDEN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, ANNULEER DAN UW ORDER BINNEN ZEVEN (7) DAGEN NA LEVERING VAN HET CERTIFICAAT VOOR EEN VOLLEDIGE RESTITUTIE. INDIEN ER ONDUIDELIJKHEDEN ZIJN IN DEZE OVEREENKOMST, KUNT U EEN E-MAIL STUREN NAAR legal@globalsign.com

Deze GlobalSign Subscriber Agreement ("overeenkomst") tussen GlobalSign en de aanvrager of subscriber is van kracht vanaf de datum van de aanvraag voor het digitale certificaat (de "ingangsdatum").

1.0    Definities en voorschriften die krachtens verwijzing deel uitmaken van de overeenkomst

De volgende definities worden in deze Overeenkomst gebruikt:

Gelieerde: Een onderneming, partnerschap, joint venture of andere controlerende entiteit, gecontroleerd door, of onder gezamenlijke controle met een andere entiteit, of een bureau, ministerie, staatkundig niveau of een entiteit die opereert onder de directe controle van een overheidsentiteit.

Aanvrager: De natuurlijke persoon of juridische entiteit die een certificaat of de verlenging daarvan aanvraagt. Zodra het certificaat is afgegeven, wordt naar de juridische entiteit verwezen met abonnee. Voor certificaten afgegeven voor apparaten is de aanvrager de entiteit die het apparaat genoemd in het certificaat beheert of bedient, zelfs als het apparaat de feitelijke certificaataanvraag verzendt.

Leverancier van applicatiesoftware: Een leverancier van Internet-browsersoftware of andere applicatiesoftware van afhankelijke partijen die certificaten weergeeft of gebruikt en waarin stamcertificaten zijn opgenomen.

Toegang tot informatie instantie: Een uitbreiding van het certificaat waarin aangegeven wordt hoe u toegang krijgt tot informatie en diensten van de uitgever van het certificaat waarin de uitbreiding voorkomt.

CA/Browser-forum: Een groep van experts uit de branche bestaande uit CA's (certificatie-instanties) en Application Software Suppliers (leveranciers van applicatiesoftware). Meer informatie vindt u op www.cabforum.org.

Certificaat: Een elektronisch document met een digitale handtekening om een openbare sleutel en een identiteit te koppelen.

Certificaatbegunstigden: De abonnee die een partij is in de abonnee-overeenkomst of gebruiksvoorwaarden voor het certificaat, alle leveranciers van applicatiesoftware met wie GlobalSign een contract is aangegaan voor opname van zijn stamcertificaat (Root Certificate) in software die door voornoemde leveranciers van applicatiesoftware wordt gedistribueerd en alle afhankelijke partijen die redelijkerwijs afhankelijk zijn van een geldig certificaat.

Certificaatbeheerder: Een aangewezen persoon die verantwoordelijk is voor de certificaatcyclus. Deze persoon kan dezelfde persoon te zijn als de abonnee, maar dat hoeft niet zo te zijn.

Certificaataanvraag: Communicatie beschreven in Deel 10.2 van de Minimumeisen van het CA/Browser-forum voor de afgifte van vertrouwde certificaten (de “minimumeisen”), waarin wordt verzocht om de afgifte van een certificaat.

Certificaataanvrager: De vertegenwoordiger van de aanvrager die uitdrukkelijke machtiging heeft om de aanvrager te vertegenwoordigen, of een derde (zoals een ISP of hostingonderneming) die de certificaataanvragen namens de aanvrager invult en indient. Certificaataanvragers kunnen van te voren goedgekeurd worden via een GlobalSign managed service, zoals MSSL of EPKI.

Lijst ingetrokken certificaten (CRL, Certificate Revocation List): Een regelmatig bijgewerkte en van een tijdstempel voorziene lijst van ingetrokken certificaten die is gemaakt en digitaal ondertekend door de CA die de certificaten heeft afgegeven.

Certificatie-instantie (“CA”, Certification Authority): Een organisatie die verantwoordelijk is voor de creatie, afgifte, intrekking en het beheer van certificaten. De term is van toepassing op zowel Root CA's als ondergeschikte certificatie-instanties. GlobalSign of een entiteit die door GlobalSign is gecertificeerd om de certificaten aan de ‘Gebruiker’ uit te geven. GlobalSign is de CA van de aanvrager volgens deze overeenkomst.

Aantasting: Een schending van (een onderdeel van) een beveiligingsbeleid dat leidt tot verlies van controle over vertrouwelijke informatie.

Digitale handtekening: Hiermee wordt een bericht gecodeerd. Er wordt een asymmetrisch cryptografisch systeem en een hash-functie gebruikt, zodat een persoon die over het oorspronkelijke bericht en de openbare sleutel van de ondertekenaar beschikt nauwkeurig kan vaststellen of de transformatie tot stand is gekomen met de persoonlijke sleutel die hoort bij de openbare sleutel van de ondertekenaar en of het oorspronkelijke bericht is veranderd na de transformatie. Digitaal ondertekend verwijst naar elektronische gegevens waaraan een digitale handtekening is toegevoegd.

Domeinnaam: Het label toegewezen aan een knooppunt in het DNS (domeinnaamsysteem).

Domeinnaamregistrant: Soms de “eigenaar” van een domeinnaam genoemd, maar het betreft de persoon/personen of entiteiten die is/zijn geregistreerd bij een domeinnaambeheerder met het recht om te bepalen hoe een domeinnaam wordt gebruikt, zoals de natuurlijke persoon of juridische entiteit die wordt vermeld als “Registrant” door WHOIS of de domeinnaambeheerder.

Domeinnaambeheerder: Een persoon of entiteit die domeinnamen registreert en beheert onder toezicht van of op grond van een overeenkomst met: (i) ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), (ii) een nationaal domeinnaaminstituut/register of (iii) een NIC (netwerkinformatiecentrum) (inclusief hun gelieerde partijen, contractanten, afgevaardigden, vertegenwoordigers, rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden daarvan).

Domeinnaamsysteem: Een Internet-dienst waarmee domeinnamen worden vertaald in IP-adressen.

Fully-Qualified Domain Name: Een domeinnaam die de labels bevat van alle hogere knooppunten in het Internet-DNS (Domeinnaamsysteem).

GlobalSign: De entiteit GlobalSign waarbij de abonnee een order heeft geplaatst om het certificaat te kopen: GMO GlobalSign Limited, GMO GlobalSign, Inc., GMO GlobalSign Pte. Ltd, GMO GlobalSign Certificate Services Pvt. Ltd of GMO GlobalSign Russia LLC.

Overheidsinstantie: Een door de overheid geleide juridische entiteit, instelling, organisatie, ministerie, of vergelijkbaar element van de overheid van een land of staatkundig niveau in dat land (zoals een provincie, stad of gewest etc.).

Sleutelpaar: De privé sleutel en de bijbehorende openbare sleutel.

Juridische entiteit: Een vereniging, onderneming, partnerschap, trust, overheidsentiteit of andere entiteit met juridische status in het rechtssysteem van een land.

Accreditatievereisten voor bevoegde certificatie-instanties van de North American Energy Standards Board (“NAESB”) (“Accreditatiespecificatie NAESB ”): De technische eisen en managementeisen waaraan een certificeringsinstantie moet voldoen om door de NAESB te worden geaccrediteerd als een ACA (Authorized Certification Authority, bevoegde certificeringsinstantie)

Online certificaatstatusprotocol (“OCSP”): Een online certificatiecontroleprotocol waarmee applicatiesoftware van afhankelijke partijen de status van een certificaat kan bepalen.

Persoonlijke sleutel: De sleutel van een sleutelpaar die geheim wordt gehouden door de houder van het sleutelpaar en die wordt gebruikt voor het maken van digitale handtekeningen en/of het decoderen van elektronische records of bestanden die zijn gecodeerd met de bijbehorende openbare sleutel.

Openbare sleutel: De sleutel van een sleutelpaar die bekend kan worden gemaakt door de houder van de bijbehorende persoonlijke sleutel en die wordt gebruikt door een afhankelijke partij om digitale handtekeningen te controleren die zijn gemaakt met de persoonlijke sleutel van de houder en/of het coderen van berichten, zodat deze alleen kunnen worden gedecodeerd met de bijbehorende persoonlijke sleutel van de houder.

Registratie-autoriteit (“RA”, Registration Authority): Iedere juridische entiteit die verantwoordelijk is voor identificatie en verificatie van de subjecten van certificaten, maar geen certificatie-instantie is en daarom geen certificaten ondertekent of afgeeft. Een registratie-instantie kan assistentie verlenen bij de aanvraag en/of het intrekken van een certificaat. Als de term wordt gebruikt voor de beschrijving van een rol of functie, is er niet per se sprake van een apart lichaam, maar kan de instantie onderdeel zijn van de certificatie-instantie.

Afhankelijke partij: Iedere natuurlijke persoon of juridische entiteit die vertrouwt op een geldig certificaat. Een leverancier van applicatiesoftware wordt niet beschouwd als afhankelijke partij wanneer software verspreid door een dergelijke leverancier alleen maar informatie over een certificaat weergeeft.

Stamcertificaat: Het zelf-ondertekende certificaat dat is afgegeven door de stamcertificatie-instantie om zichzelf te identificeren en verificatie van certificaten te vereenvoudigen die zijn afgegeven aan ondergeschikte certificatie-instanties.

Subject: De natuurlijke persoon, eenheid of juridische entiteit die, of het apparaat of systeem dat, in een certificaat is geïdentificeerd als het subject. Het subject is de abonnee of een apparaat in beheer van en gebruik door de abonnee.

Ondergeschikte certificatie-instantie: Een certificatie-instantie waarvan het certificaat is ondertekend door de stamcertificatie-instantie of een andere ondergeschikte certificatie-instantie.

Abonnee: Een natuurlijke persoon of juridische entiteit aan wie een certificaat is afgegeven en die wettelijk gebonden is aan een abonneeovereenkomst of gebruiksvoorwaarden

Verdachte code: Code die kwaadaardige functies of ernstige bedreigingen bevat, waaronder spyware, malware en andere code die zonder toestemming van de gebruiker wordt geïnstalleerd en/of die zich verzet tegen verwijdering of detectie, en code die kan worden benut op andere manieren die de ontwerpers niet voor ogen stonden, om de betrouwbaarheid van de platforms waarop ze worden uitgevoerd te ondermijnen.

Gebruiksvoorwaarden: Bepalingen aangaande veilige opslag en acceptabel gebruik van een certificaat die zijn afgegeven overeenkomstig de minimumeisen als de aanvrager/abonnee gelieerd is aan de CA.

Wildcard-certificaat: Een certificaat dat een asterisk (*) bevat uiterst links in een van de Fully-Qualified Domain Names van het subject in het certificaat.

De volgende beleidsregels en bijbehorende richtlijnen zijn opgenomen door middel van verwijzing in deze overeenkomst:

• Certification Practice Statement (“CPS”, certificatiepraktijkverklaring) van GlobalSign. De huidige versie van de CPS is te vinden op https://www.globalsign.com/nl-nl/bibliotheek/; en

• de minimumeisen.

2.0    Machtiging voor het gebruik van certificaten

2.1    Verlening van autoriteit: Vanaf de ingangsdatum en gedurende de geldigheidsperiode van het uitgegeven certificaat (“Geldig vanaf” datum tot “Geldig tot” datum), verleent GlobalSign de abonnee de autoriteit om het certificaat te gebruiken, samen met de persoonlijke sleutel- of openbare sleutelhandelingen. De verplichting van de Abonnee in deel 4.0 inzake de bescherming van de persoonlijke sleutel geldt vanaf de Ingangsdatum.

2.2    Beperkingen op de autoriteit: De abonnee zal het certificaat uitsluitend gebruiken met cryptografische software die op juiste wijze is gelicentieerd.

3.0    Door GlobalSign geleverde diensten

Na aanvaarding van deze Overeenkomst en betaling van de toepasselijke kosten zal GlobalSign of een derde die door GlobalSign wordt aangewezen niet alleen zorg dragen voor de "Verlening van bevoegdheid", maar ook de volgende diensten leveren vanaf het moment van afgifte van het digitale certificaat.

3.1    Levering van de lijsten met ingetrokken certificaten (CRL), Online Certificate Status Protocol (OCSP)-diensten en gegevens over de instantie die het certificaat uitgeeft:GlobalSign zal alle redelijke inspanning leveren om het volgende te compileren, samen te stellen en elektronisch beschikbaar te stellen voor alle door de CA van GlobalSign ondertekende en uitgegeven certificaten:

3.2    Intrekking van certificaten

Intrekking van een certificaat van een abonnee door GlobalSign vindt plaats binnen vierentwintig (24) uur in de volgende situaties:

De abonnee verzoekt de GlobalSign-entiteit die het certificaat heeft verstrekt schriftelijk om intrekking van het certificaat;

Intrekking van een certificaat van een abonnee door GlobalSign kan ook plaats vinden binnen vierentwintig (24) uur in de volgende situaties:

Intrekking van een certificaat van een abonnee door GlobalSign kan gebeuren binnen een commercieel redelijke periode in de volgende situaties:

Onder bepaalde licentievoorwaarden kan GlobalSign certificaten intrekken nadat de toepasselijke licentieovereenkomst verlopen of beëindigd is;

Bij de vraag of het gebruik van het certificaat schade berokkent aan de zakelijke activiteiten of reputatie van GlobalSign of een afhankelijke derde, neemt GlobalSign onder andere het volgende in overweging: de aard van en het aantal klachten dat is ontvangen; de identiteit van de klagende partij(en); de van kracht zijnde relevante wetgeving; en de reactie van de abonnee op vermeend schadelijk gebruik;

3.3    Sleutels genereren: Als sleutelparen namens de abonnee worden gegenereerd door GlobalSign (aangeboden als Token, PKCS#12 of AutoCSR), zal GlobalSign trachten betrouwbare systemen te gebruiken om dergelijke sleutelparen te genereren, en in dat geval zijn ook de volgende voorwaarden van toepassing. GlobalSign genereert geen sleutelparen voor publiek vertrouwde SSL-certificaten:

3.4    Keurmerkdiensten voor SSL/TLS-certificaten en OCSP/CRL-antwoorden: GlobalSign geeft de abonnee toestemming om het keurmerk voor beveiligde site van GlobalSign te gebruiken op de website van de abonnee, met een maximum dagelijkse limiet van vijfhonderdduizend (500.000) afdrukken per dag. GlobalSign behoudt zich het recht voor om de beschikbaarheid van het keurmerk te beperken of te stoppen indien deze beperking wordt overschreden.

GlobalSign biedt 24 uur per dag, 7 dagen per week zijn diensten aan om de geldigheid van een afgegeven certificaat te valideren via een OCSP responder of CRL. Er is een maximum ingesteld van vijfhonderdduizend (500.000) validaties per certificaat per dag. GlobalSign behoudt zich het recht voor OCSP stapling af te dwingen als deze limiet wordt overschreden.

3.5    Tijdstempeldiensten voor Code Signing-certificaten: GlobalSign biedt de mogelijkheid om code die is ondertekend met een Code Signing-certificaat voor ondertekening van code van een tijdstempel te voorzien als een gratis dienst, mits de dienst op redelijke wijze wordt gebruikt. Als beproefde praktijk verzoekt GlobalSign de Abonnee de digitale handtekening na het ondertekenen van zijn of haar code van een tijdstempel te voorzien. GlobalSign stelt een limiet voor een redelijk aantal tijdstempels vast voor de geldigheidsperiode van het certificaat voor ondertekening van code en behoudt zich het recht voor om de dienst te stoppen of kosten in rekening te brengen als GlobalSign het aantal tijdstempels als buitensporig beoordeelt.

3.6    Tijdstempeldiensten voor PDF Signing voor Adobe CDS certificaten: GlobalSign biedt de mogelijkheid om tegen betaling Portable Document Format (PDF)-documenten van een tijdstempel te voorzien. Het aantal toegestane tijdstempels per jaar wordt tijdens het aanvraagproces vastgesteld. GlobalSign behoudt zich het recht voor om de dienst in te trekken of extra kosten voor de dienst in rekening te brengen als het aantal aangebrachte tijdstempels hoger is dan deze vastgestelde limiet.

3.7    Tijdstempeldiensten voor Adobe Authorized Trust List (AATL)-certificaat: GlobalSign biedt de mogelijkheid om PDF (Portable Document Format)-documenten van tijdstempels te voorzien als een betaalde dienst. Het aantal handtekeningen per jaar dat door deze dienst wordt toegestaan wordt ingesteld tijdens de aanvraag. GlobalSign behoudt zich het recht voor de dienst te stoppen of extra kosten in rekening te brengen als het aantal tijdstempels de overeengekomen limiet overschrijdt.

4.0    Verplichtingen van de Subscriberen garanties       

Abonnee en/of aanvrager garandeert GlobalSign en de certificaatbegunstigden dat:

4.1    Juistheid van informatie: De abonnee te allen tijde juiste en volledige informatie aan GlobalSign verschaft, zowel in de certificaataanvraag als elders waar GlobalSign dat verlangt in verband met de afgifte van een certificaat, inclusief maar niet beperkt tot, de naam van de aanvraag, informatie-URL en beschrijving van de aanvraag in relatie tot EV Code Signing-certificaten.

4.2       Bescherming van een persoonlijke sleutel: De aanvrager alle redelijke pogingen in het werk zal stellen om te allen tijde als enige de beheerder te blijven van de persoonlijke sleutel die in het aangevraagde certificaat moet worden opgenomen, alsmede enige bijbehorende activeringsgegevens of een apparaat, bijvoorbeeld een wachtwoord of token, en genoemde items geheim zal houden en adequaat zal beschermen. Voor Code Signing-certificaten zal de abonnee voldoende netwerkcontrole en andere beveiligingsmaatregelen voorzien ter bescherming tegen misbruik van de persoonlijke sleutel en zal GlobalSign het certificaat intrekken zonder voorafgaande kennisgeving in geval van ongeautoriseerde toegang tot de persoonlijke sleutels.

4.3       Hergebruik van persoonlijke sleutels: Voor Code Signing-certificaten mag de aanvrager/abonnee geen Code Signing-certificaat aanvragen als de openbare sleutel in het certificaat is of wordt gebruikt voor een ander certificaat dan een Code Signing-certificaat.

4.4 Voorkomen van misbruik: Voor Code Signing-certificaten zal de abonnee voldoende netwerkcontrole en andere beveiligingsmaatregelen voorzien ter bescherming tegen misbruik van de persoonlijke sleutel en zal GlobalSign het certificaat intrekken zonder voorafgaande kennisgeving in geval van ongeautoriseerde toegang tot de persoonlijke sleutels.

4.5       Aanvaarding van certificaat: De abonnee mag de certificaten pas gebruiken nadat de aanvrager, of een vertegenwoordiger van de aanvrager, de inhoud van het certificaat heeft gecontroleerd en geverifieerd op nauwkeurigheid.

4.6       Gebruik; beperkingen: De abonnee zal het certificaat alleen installeren op servers die toegankelijk zijn op de SAN's (subjectAltNames) die op het certificaat vermeld staan en het certificaat alleen gebruiken overeenkomstig alle toepasselijke wetten en in overeenstemming met de abonneeovereenkomst of gebruiksvoorwaarden; indien een certificaat wordt gebruikt voor ondertekening van een PDF, zal de abonnee informatie bewaren waarmee kan worden vastgesteld wie de ondertekening van een bepaald document heeft goedgekeurd. Onder geen beding mag het certificaat worden gebruikt voor criminele activiteiten zoals phishing, fraude, certificeren of ondertekenen van malware.

De abonnee mag een certificaat niet gebruiken om willens en wetens software te ondertekenen die verdachte code bevat of op een andere manier inhoud te verdelen met als doel de ontvanger te misleiden, overlast te bezorgen of te ergeren, zoals software met ongewenste functies of programma's waarover de gebruiker niet op de hoogte was voor de installatie, of die wordt beschouwd als ongewenst of verdacht door commerciële antivirussoftware.

De abonnee aanvaardt ook de aanvullende verplichtingen en garanties om het EV Code Signing-certificaat te gebruiken:

Als de abonnee vaststelt (hoe dan ook) dat het code heeft ondertekend die kwaadaardige software of serieuze bedreigingen bevat, moet de abonnee GlobalSign onmiddellijk informeren.

De abonnee erkent dat Microsoft onafhankelijk kan vaststellen dat een certificaat kwaadaardig of aangetast is en de ervaring van de Microsoft-klant in de toepasselijke functies en applicaties van Microsoft kan aanpassen als weerspiegeling van de conclusie van Microsoft, zonder kennisgeving en met voorbijgaan aan de intrekkingsstatus van het certificaat

4.7       Rapportering en intrekking: De abonnee zal onverwijld het gebruik van een certificaat en de bijbehorende persoonlijke sleutel stoppen en ogenblikkelijk de CA verzoeken het certificaat in te trekken wanneer de abonnee van mening is dat (a) informatie in het certificaat onjuist of onvolledig is (geworden), (b) er misbruik of aantasting van de persoonlijke sleutel die hoort bij de openbare sleutel in het certificaat is vastgesteld of (c) in het geval van een Code Signing-certificaat, als bewezen is dat het certificaat werd gebruikt voor de ondertekening van verdachte code.

4.8       Beëindiging van het gebruik van het certificaat: De abonnee zal onverwijld het gebruik van een persoonlijke sleutel stoppen, die hoort bij de openbare sleutel in het certificaat, na intrekking of aflopen van het certificaat;

4.9    Reactiesnelheid: De abonnee zal binnen achtenveertig (48) uur reageren op de instructies van GlobalSign aangaande aantasting of misbruik van het certificaat;

4.10 Erkenning en aanvaarding: Aanvrager erkent en aanvaardt dat GlobalSign het recht heeft het certificaat onmiddellijk in te trekken als de aanvrager niet voldoet aan de voorwaarden van de Subscriber Agreement of als GlobalSign ontdekt dat het certificaat wordt gebruikt voor criminele activiteiten zoals phishing, fraude of de verspreiding van malware.

Met betrekking tot EV Code-Signing-certificaten die worden gebruikt in combinatie met Microsoft-diensten en applicaties erkent de abonnee verder dat zelfs als een EV Code Signing-certificaat niet is ingetrokken door GlobalSign, Microsoft onafhankelijk kan vaststellen dat het certificaat kwaadaardig of aangetast is en de ervaring van de Microsoft-klant in de toepasselijke functies en applicaties van Microsoft aanpassen als weerspiegeling van de conclusie van Microsoft, zonder kennisgeving en met voorbijgaan aan de intrekkingsstatus van het certificaat.

4.11    Delen van informatie: In het geval van Code Signing-certificaten, erkent en aanvaardt de abonnee dat als: (A) het certificaat of de aanvrager wordt geïdentificeerd als een bron van verdachte code, (b) de machtiging om het certificaat aan te vragen niet kan worden geverifieerd, of (c) het certificaat wordt ingetrokken om een andere reden dan op vraag van de abonnee (bv. vanwege aantasting van de persoonlijke sleutel, ontdekking van malware enz.), dan heeft de CA het recht om informatie over de aanvrager, de ondertekende toepassing, het certificaat en de omstandigheden te delen met andere CA's en industriegroepen, met inbegrip van het CA/Browser Forum.

4.12    Conformiteit met industrienormen: De abonnee erkent en aanvaardt dat GlobalSign de overeenkomst voor abonnees kan aanpassen om te voldoen aan wijzigingen in de minimumvereisten voor de uitgifte en het beheer van openbaar vertrouwde Code Signing-certificaten, gepubliceerd op https://aka.ms/csbr of de basisvereisten

4.13 Domeincontrole voor digitaal certificaat SSL/TLS: De abonnee erkent en verklaart dat hij/zij de controle over het domein/de domeinen of het IP-adres heeft dat/ die worden vermeld in SubjectAltName(s) waarvoor ze een digitaal certificaat SSL/TLS aanvragen. Indien er niet langer controle over een/ of enkele van de domein(en) beheerst, moet hij/zij onmiddellijk GlobalSign informeren krachtens de verplichtingen onder de sectie ‘Rapporteringen en intrekkingen’.

4.14 E-mailbeheer voor een PersonalSign-digitaal certificaat: De abonnee erkent en bevestigt dat hij/zij het beheer van het e-mailadres in handen heeft waarvoor hij/zij een PersonalSign certificaat aanvragt. Indien het beheer voor enig(e) e-mailadres(sen) stopt, zal de abonnee GlobalSign hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen in overeenstemming met zijn verplichtingen krachtens het onderstaande deel ‘Rapportering en intrekking’.

4.15 Productie en gebruik van sleutels: Als sleutelparen worden gegenereerd door de abonnee of de certificaatverzoekindiener, moeten betrouwbare systemen worden gebruikt om sleutelparen te genereren, en in dat geval zijn ook de volgende voorwaarden van toepassing:

Als sleutelparen zijn gegenereerd in hardware, zoals vereist door de CPS:

1. Een Trusted Platform Module (TPM) die een sleutelpaar genereert en beveiligt en die de beveiliging van de persoonlijke sleutel van de abonnee kan bewijzen met behulp van een TPM-sleutelattest.

2. Een hardware crypto module met een vormfactor die minstens voldoet aan FIPS 140 Level 2, Common Criteria EAL 4+ of gelijkwaardig.

3. Een ander type hardwaretoken met een vormfactor van SD-kaart of USB-token (niet noodzakelijk conform FIPS 140 Level 2 or Common Criteria EAL 4+).

4.16 NAESB-certificaten

Abonnees bij de NAESB (North American Energy Standards Board) verklaren dat ze zich bewust zijn van de volgende verplichtingen met betrekking tot WEQ PKI-normen via GlobalSign.

Eindentiteiten die de bedrijfspraktijknorm WEQ-012 v3.0 hanteren moeten geregistreerd zijn in de EIR (Electric Industry Registry) van de NAESB en bewijs overleggen dat ze bevoegd zijn om als groothandelaar te opereren in de elektriciteitsindustrie. Eindentiteiten of organisaties die toegang nodig hebben tot aanvragen met behulp van verificatie zoals gespecificeerd onder de NAESB-bedrijfspraktijknorm WEQ-012, maar die niet als groothandelaar in de elektriciteitsmarkt kunnen worden aangemerkt (bijv. regelgevende instellingen, universiteiten, consultancybureaus etc.) moeten zich laten registreren.

Geregistreerde eindentiteiten en de gemeenschap van gebruikers die zij vertegenwoordigen moeten voldoen aan alle verplichtingen van eindentiteiten in de WEQ PKI-normen.

De abonnee heeft kennisgenomen van de WEQ PKI-normen met betrekking tot industrierichtlijnen voor het oprichten van een vertrouwde PKI.

4.16.1 De abonnee onderkent de behoefte van de elektriciteitsindustrie aan beveiligde elektronische privé communicatie voor de volgende doelen:

4.16.2   Abonnee erkent en accepteert de toepassing door de industrie van versleuteling via openbare sleutels waarbij gebruik wordt gemaakt van certificaten om de openbare sleutel van een persoon of computersysteem aan de entiteit te koppelen en ter ondersteuning van een symmetrische uitwisseling van coderingssleutels.

4.16.3   De abonnee heeft kennisgenomen van de WEQ PKI-normen met betrekking tot industrierichtlijnen voor het oprichten van een vertrouwde PKI.

4.16.4   Abonnee heeft de CPS (Certification Practices Statement, certificatiepraktijkverklaring) van GlobalSign geëvalueerd in het licht van de industrienormen.

Indien van toepassing zijn abonnees verplicht om hun wettelijke bedrijfsidentificatie te registreren, om een "entiteitscode" te verkrijgen die gepubliceerd zal worden in de EIR van de NAESB en die gebruikt zal worden in alle abonneeaanvragen die door de eindentiteit worden ingediend en in certificaten die daaraan worden afgegeven. Om te kunnen voldoen aan de vereisten van WEQ-012 moeten ACA's bij de uitgifte van certificaten voor gebruik in de energiesector voor andere toepassingen dan WEQ-012, voldoen aan de bepalingen van de WEQ PKI-normen, met uitzondering van bepalingen in WEQ-012.12.1.9, WEQ-012-1.3.3 en WEQ-012.1.4.3, waarvoor de eindentiteit moet worden geregistreerd in de EIR van de NAESB.

Abonnees moeten ook aan de volgende vereisten voldoen:

5.0    Toestemming voor publicatie van informatie

Door persoonlijke gegevens te verstrekken bij het aanvragen van een certificaat, verklaart de abonnee zich ermee akkoord dat GlobalSign deze informatie publiceert door (i) de informatie toe te voegen aan uitgegeven certificaat en (ii) het certificaat te publiceren in Certificate Transparency (CT) logs.

6.0    Disclaimer met betrekking tot beperkte garantie

GLOBALSIGN WIJST ALLE GARANTIES AF MET INBEGRIP VAN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN/OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TENZIJ DE WET DAT VERBIEDT OF TENZIJ ANDERSZINS IS BEPAALD HIERIN.

VOOR ZOVER GLOBALSIGN HET CERTIFICAAT HEEFT AFGEGEVEN EN BEHEERD IN OVEREENKOMSTIG DE BASISVEREISTEN EN DE CPS, IS GLOBALSIGN NIET AANSPRAKELIJK JEGENS DE ABONNEE, AFHANKELIJKE PARTIJ OF ENIGE DERDE VOOR ENIGE VERLIEZEN DIE ZIJN GELEDEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN EEN DERGELIJK CERTIFICAAT. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN GLOBALSIGN JEGENS ABONNEE, AFHANKELIJKE PARTIJ OF ENIGE DERDE VOOR DERGELIJKE VERLIEZEN ZAL ANDERSZINS IN GEEN ENKEL GEVAL MEER DAN DUIZEND DOLLAR (U.S. $1.000) PER CERTIFICAAT BEDRAGEN.; VOOROPGESTELD ECHTER DAT DE LIMIET TWEEDUIZEND DOLLAR (U.S. $2.000) PER CERTIFICAAT ZAL BEDRAGEN VOOR EEN EV-CERTIFICAAT OF EEN EV-CODE SIGNING-CERTIFICAAT.

DEZE LIMIET AAN AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT SCHADEVERGOEDING DIE BUITEN DE CONTEXT VAN HET GARANTIEBELEID VAN GLOBALSIGN KAN WORDEN GEVORDERD. ER ZIJN LIMIETEN AAN AANSPRAKELIJKHEID VAN TOEPASSING OP BEDRAGEN DIE WORDEN BETAALD UIT HOOFDE VAN HET GARANTIEBELEID.

IN GEEN GEVAL IS GLOBALSIGN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, OF VOOR ENIGE WINSTDERVING, VERLIES VAN GEGEVENS OF ANDERE INDIRECTE, INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET HET GEBRUIK, DE LEVERING, LICENTIE, FUNCTIONEREN OF NIET FUNCTIONEREN VAN CERTIFICATEN, DIGITALE HANDTEKENINGEN OF ENIGE ANDERE TRANSACTIES OF DIENSTEN DIE ZIJN AANGEBODEN OF WAARIN DEZE CPS VOORZIET.

DEZE BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID ZAL HETZELFDE ZIJN ONGEACHT HET AANTAL DIGITALE HANDTEKENINGEN, TRANSACTIES OF CLAIMS IN VERBAND MET EEN DERGELIJK CERTIFICAAT.

7.0    Voorwaarden en beëindiging

Deze overeenkomst wordt ten vroegste beëindigd:

8.0    Effect van beëindiging

Na beëindiging van deze overeenkomst om wat voor reden dan ook, kan GlobalSign het certificaat van de abonnee intrekken volgens de procedures van GlobalSign. Na intrekking van het certificaat van de abonnee, wordt alle autoriteit die aan de abonnee is verleend krachtens deel 2, beëindigd. Dergelijke beëindiging heeft geen invloed op delen 4, 5, 6, 8 en 9 van deze overeenkomst, die volledig van kracht en in werking zullen blijven tot de mate die nodig is om de volledige uitvoering hiervan mogelijk te maken.

9.0    Diverse

9.1    Geldende wetgeving

Als u een order hebt geplaatst bij GMO GlobalSign Limited, is op deze overeenkomst de wetgeving van Engeland en Wales van toepassing en de overeenkomst wordt volgens deze wetgeving uitgelegd en geïnterpreteerd, ongeacht bepalingen omtrent wetsconflicten. Alle geschillen voortvloeiend uit of enig verband houdend met de overeenkomst worden beslecht door de Engelse rechtbank.

Als u een order hebt geplaatst bij GMO GlobalSign Inc., is op deze overeenkomst de wetgeving van de staat New Hampshire, VS van toepassing en de overeenkomst wordt volgens deze wetgeving uitgelegd en geïnterpreteerd, ongeacht bepalingen omtrent wetsconflicten. Alle geschillen voortvloeiend uit of enig verband houdend met de overeenkomst worden beslecht door de rechtbank van de staat New Hampshire in de VS.

Als u een order hebt geplaatst bij GMO GlobalSign Pte. Ltd., is op deze overeenkomst de wetgeving van Singapore van toepassing en de overeenkomst wordt volgens deze wetgeving uitgelegd en geïnterpreteerd, ongeacht bepalingen omtrent wetsconflicten. Alle geschillen voortvloeiend uit of enig verband houdend met de overeenkomst worden beslecht door de rechtbank in Singapore.

Als u een order hebt geplaatst bij GMO GlobalSign Certificate Services Pvt. Ltd, zal op deze overeenkomst Indiaas recht van toepassing zijn en wordt deze opgevat en geïnterpreteerd overeenkomstig de wetten van India en de betreffende wetten van de deelstaat, zonder rekening te houden met bepalingen aangaande de strijdigheid van wetten. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in India.

Als u een order hebt geplaatst bij GMO GlobalSign Russia LLC, zal op deze overeenkomst het recht van de Russische Federatie van toepassing zijn en zal deze overeenkomst dienovereenkomstig worden uitgelegd, zonder rekening te houden met bepalingen aangaande de strijdigheid van wetten. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in de Russische Federatie.

9.2    Bindend karakter

Tenzij anders bepaald hierin zal deze overeenkomst bindend zijn voor, en ten goede komen van, de opvolgers, executeurs, erfgenamen, vertegenwoordigers, administrateurs en toegewezenen van de betrokken partijen. Noch deze overeenkomst noch de rechten van de abonnee op het certificaat kunnen door de abonnee worden zijn overgedragen. Dergelijke bedoelde toewijzing of overdraging is ongeldig en is niet van kracht, en geeft GlobalSign het recht deze overeenkomst te beëindigen.

9.3    Volledige overeenkomst

Deze overeenkomst, samen met alle documenten waarnaar hierin wordt verwezen, elke product- of dienstovereenkomst en de wederverkopersovereenkomst (als u een wederverkoper bent) vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen en nemen de plaats in van enige vorige mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, afspraken of communicatie met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst.

9.4    Scheidbaarheid

Als om wat voor reden dan ook en in welke mate dan ook een clausule van deze overeenkomst of de toepassing daarvan ongeldig of niet uitvoerbaar wordt geacht, wordt de rest van deze overeenkomst en de toepassing van dergelijke clausules voor andere personen of in andere omstandigheden zo uitgelegd dat de intentie van beide partijen zo goed en redelijk mogelijk tot uitdrukking wordt gebracht. HET IS DUIDELIJK EN BEIDE PARTIJEN KOMEN OVEREEN DAT ELKE CLAUSULE VAN DEZE OVEREENKOMST DIE EEN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID, DISCLAIMER VAN GARANTIES OF UITZONDERING VAN SCHADELOOSSTELLING VOORZIET, DOOR DE PARTIJEN ALS SCHEIDBAAR EN ONAFHANKELIJK VAN ANDERE CLAUSULES WORDT GEZIEN, EN ALS ZODANIG ZAL WORDEN TOEGEPAST.

9.5    Kennisgevingen

Indien de abonnee de wens heeft of vereist is te voorzien in een kennisgeving, eis of verzoek aan GlobalSign in verband met deze overeenkomst, dient dergelijke communicatie schriftelijk te worden ingediend en wordt uitsluitend van kracht indien deze per koerier en met een schriftelijk ontvangstbewijs, of per aangetekende post, gefrankeerd en met een ontvangstbevestiging, geadresseerd is aan GlobalSign op een van de adressen van onze internationale vestigingen zoals vermeld op https://www.globalsign.com/nl-nl/bedrijf/contact/, Ten name van: Juridische afdeling (Legal Department). Een dergelijke kennisgeving zal na ontvangst geacht worden te zijn betekend.

9.6       Privacy; Gebruik van databases van derden 

GlobalSign volgt het privacybeleid dat werd gepubliceerd op zijn website voor het ontvangen en gebruiken van gegevens van de abonnee. GlobalSign kan het privacybeleid op elk moment aanpassen door het aangepaste privacybeleid te publiceren op zijn website.

Door persoonlijke gegevens te verstrekken bij het aanvragen van een certificaat, gaat de abonnee ermee akkoord dat GlobalSign deze informatie verwerkt, openbaar maakt en overdraagt tussen afdelingen, medewerkers en onderaannemers wereldwijd, voor zover dit nodig is om een certificaat te valideren en uit te geven, met inbegrip van het verwerken, openbaar maken en overdragen naar landen met een privacywetgeving die minder strikt is dan de wetgeving in het land waarin de abonnee zich bevindt.

Voor natuurlijke personen kan GlobalSign onderdelen zoals naam, adres en andere persoonlijke informatie controleren die bij de aanvraag zijn opgegeven, via geschikte databases van derden. Door deze overeenkomst aan te gaan, geeft de abonnee toestemming voor dergelijke controles. Om deze controles te kunnen uitvoeren, kan persoonlijke informatie die de abonnee heeft opgegeven, bekend worden gemaakt aan geregistreerde kredietregistratiekantoren, die deze informatie kunnen bewaren. Een dergelijke controle wordt alleen uitgevoerd om de identiteit te bevestigen. Een kredietcontrole wordt niet uitgevoerd. De kredietwaardigheid van de abonnee wordt niet beïnvloed door deze procedure.

Als u een order hebt geplaatst bij GMO GlobalSign Russia LLC, kan GlobalSign voor natuurlijke personen items zoals naam, adres en andere persoonsgegevens valideren die verstrekt zijn tijdens de aanvraagprocedure. Door deze overeenkomst aan te gaan stemt de abonnee erin toe dat zijn persoonsgegevens op de volgende manieren worden verwerkt door GlobalSign: verzameld, geclassificeerd, verwerkt, opgeslagen, bewerkt, gebruikt, onpersoonlijk gemaakt, geblokkeerd en verwijderd, zoals vermeld in de Russische Federale Wet FZ-Nr. 152 van 27/07/2006, en ook overgedragen aan derden in situaties op grond van voorschriften van de hogere instanties en de wet.

9.7    Handelsnamen, logo’s

Op basis van deze overeenkomst en de uitvoering hiervan, zullen de abonnee noch GlobalSign enige rechten verkrijgen voor enigerlei handelsmerk, merknaam, logo of producttoewijzing van de andere partij en zullen op generlei wijze hiervan gebruikmaken anders dan indien schriftelijk gemachtigd door de andere partij die de eigenaar is van alle rechten op dergelijke handelsmerken, handelsnamen, logo’s of producttoewijzingen.

10.0 Klantenondersteuning

De abonnee moet GlobalSign onmiddellijk informeren als het digitale certificaat een fout bevat, via een van de internationale kantoren, die staan vermeld op https://www.globalsign.com/nl-nl/bedrijf/contact/. Als de abonnee niet binnen 7 dagen na ontvangst reageert, wordt aangenomen dat het digitale certificaat is geaccepteerd.

GlobalSign doet terugbetalingen op basis van het “Terugbetalingsbeleid van GlobalSign” dat gepubliceerd is op https://www.globalsign.com/nl-nl/bibliotheek/.

[V 3.7   03-04-18]